Адрес: гр. София 1303, бул. Тодор Александров 73, ет. 1
тел.: (+359 2) 980 48 25, 987 33 60, факс: (+359 2) 986 09 11
Email: aval.in@ibn.bg
English

Документи на дружеството
ПРАВИЛНИК НА БФБ-СОФИЯ АД С ПРИЛОЖЕНИЯ ОТ № 1 ДО № 13
ПРАВИЛНИК НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД С ПРИЛОЖЕНИЯ ОТ № 1 ДО № 30
ПРАВИЛНИК на Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Гаранционния фонд