Адрес: гр. София 1303, бул. Тодор Александров 73, ет. 1
тел.: (+359 2) 980 48 25, 987 33 60, факс: (+359 2) 986 09 11
Email: aval.in@ibn.bg
English

Документи на дружеството
ЗАКОН за публичното предлагане на ценни книжа
ЗАКОН за пазарите на финансови инструменти
ЗАКОН срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
ЗАКОН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
ЗАКОН за Комисията за финансов надзор
ЗАКОН за дружествата със специална инвестиционна цел