Адрес: гр. София 1303, бул. Тодор Александров 73, ет. 1
тел.: (+359 2) 980 48 25, 987 33 60, факс: (+359 2) 986 09 11
Email: aval.in@ibn.bg
English
За Авал Ин
               "Авал Ин" АД е акционерно дружество, учредено през 1994 г. 
               През М.Юни 1997 г. фирмата получава лиценз за дейност в страната като инвестиционен посредник от Държавната комисия по ценни книжа.
               През М.Октомври 2000 г. фирмата получава линценз за извършване на сделки с ценни книжа и в чужбина.
               "Авал Ин" АД е член на Централен депозитар АД, Българска фондова борса - София АД и Българската aсоциация на лицензираните инвестиционни посредници /БАЛИП/.