Адрес: гр. София 1303, бул. Тодор Александров 73, ет. 1
тел.: (+359 2) 980 48 25, 987 33 60, факс: (+359 2) 986 09 11
Email: aval.in@ibn.bg
English
За Авал Ин
Профил на компанията

СЪЗДАВАНЕ, РЕГИСТРАЦИЯ

Фирмено дело № 10434/1994г. на СГС, с капитал 250 000 лв. изцяло внесен. “Авал Ин“ АД, гр.София е лицензиран инвестиционен посредник /Решение 103-ИП/11 юни 1997г. на Комисия по ценните книжа и фондовите борси /с лиценз за дейност на територията на страната и чужбина / Разрешение № РГ 03-10/26.10.2000г. на Държавната комисия по ценните книжа/, вписан в регистъра на Комисията за финансов надзор под № РГ 03-10/26.10.2000г. и притежава разрешение от Комисията за извършване на сделки с ценни книжа в страната и чужбина № 103–ИП/11.06.1997г., № РГ-03-0010/02.09.2005г. и № РГ–03–0010/03.04.2006г. и № РГ-03-0010/10.05.2013г.
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

гр.София, общ. Триадица, ул. “Княз Борис І" №71

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

гр. София 1303, бул.”Тодор Александров” 73, ет.1, тел.: 02/ 980 48 25, 987 33 60, факс: 02/ 986 09 11, еmail: aval.in@ibn.bg

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 

1. приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, вкл. посредничество за сключване на сделки с финансови инструменти;
2. изпълнение на нареждания за покупка или продажба на финансови инструменти за сметка на клиенти;
3. управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включващ финансови инструменти, по собствена преценка без специални нареждания на клиента;
4. предоставяне на индивидуални инвестиционни консултации на клиент, по собствена инициатива или по искане на клиента по отношение на една или повече сделки, свързани с финансови инструменти;

5. предлагане на първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка.

ДРУЖЕСТВОТО, действайки като инвестиционен посредник по смисъла на чл. 5, ал. 1 от ЗПФИ, може да предоставя и следните допълнителни услуги:
1. съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, вкл. попечителска дейност (държане на финансови инструменти и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения;
2. предоставяне на заеми за извършване на сделки с един или повече финансови инструменти, при условие, че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба;
3. консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия;
4. предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги;
5. инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти;
6. услуги, свързани с дейността по предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка.

МЯСТО НА КАПИТАЛОВИЯ ПАЗАР

От създаването на регулирания капиталов пазар в България през 1997 г. до момента “Авал Ин” АД АД е неизменно сред водещите инвестиционни посредници в страната. В класацията “Българска фондова борса - София”АД за 2000 г. и 2001 г. за търговска активност на инвестиционните посредници, “Авал Ин” АД е на първо място по броя на сключените сделки, а брокерът на дружеството заема първо място и за 2002 г. в същата класация по броя на сключените сделки. Дружеството се ползва с авторитет в деловите и финансови среди.
По данни на “Българска фондова борса - София”АД, "Авал Ин" АД е посредникът в топ 5 от българските посредници, в т.ч. банки, с най-голяма търговска активност по извършени приватизационни сделки през “Българска фондова борса - София”АД. Извършени са 201 бр. сделки, като най-големите от тях са: "Топлофикация" Казанлък, "Винекс Славянци" АД, Метел, "КЗУ" София, "Телекомплект" АД гр.София

 МЕНИДЖМЪНТ

Системата на управление в дружеството е едностепенна – Съвет на директорите, състоящ се от трима членове. Председател на СД е Бистра Илкова, която е с двадесетгодишен професионален опит във финансово-кредитната система, понастоящем e и Председател на Съвета на директорите на Българска Агенция за експортно застраховане АД. Изпълнителен директор и член на СД е Величка Сахакян, главен счетоводител и член на СД - Евгения Друмева.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

 

“Авал Ин” АД е специализирано в:

- Сделки с финансови инструменти за сметка на клиенти, вкл. COBOS – система за търговия чрез дистанционно подавани поръчки от клиенти по Интернет; управление на портфейли от ценни книжа;

- Инвестиционно консултиране;

- Приватизационни сделки - касова приватизация – конкурси, присъствени и неприсъствени търгове, вкл. на фондовата борса; масова приватизация - централизирани публични търгове, вкл. на фондовата борса; приватизация чрез публично предлагане; сделки с дългови компенсаторни платежни инструменти и др.;

"Авал Ин" АД е активен участник в конкурсите на Агенцията за приватизация със 100% реализирани сделки по приватизация на държавни пакети акции по метода на публично предлагане. По този метод успешно са продадени държавните пакети акции на: “Албена” АД "Медика" АД, "Лакпром" АД, "Фохар" АД, "Терма" АД, ЗММ АД Сливен, "Панайот Волов" АД, "Текстилни влакна" АД, "Микродвигатели" АД, "Августа мебел" АД, “Сердика –Стара Загора” АД гр. Стара Загора, “Млечна промишленост” АД гр. Пловдив “Родина-турист”АД гр. София.

Други големи и успешно приключили сделки са тези по покупко-продажба на пакети акции от: ”Лукойл Нефтохим”АД гр.Бургас,”Мостстрой “АД гр.София “Дружба” АД гр.Пловдив, “Топливо” АД гр.София, “Новотел Европа” АД гр.София, “Интерхотел новотел Пловдив” АД гр.Пловдив, “Трояфарм” АД гр.Троян, “Петрол” АД гр.София, “Република” АД гр.Плевен, “България - К” АД гр.Казанлък, “Юта” АД гр.Русе, “Лакпром” АД гр.София, “Детелина” АД гр.Ихтиман, “Шамот” АД гр.София, “Електром” АД гр.Тетевен, “Петър Караминчев” АД гр.Русе, “ВРЗ –Вола” ЕООД, гр. Враца и др.

“Авал Ин” АД е един от най-активните участници в търговете на масовата приватизация, като по този метод са закупени и продадени пакети държавни акции от над 150 дружества.

“Авал Ин” АД е инвестиционен консултант на всички свои по-големи клиенти, за които се изготвят проспекти за публично предлагане на ценни книжа /увеличение на капитал, облигационнни емисии, дружества със специална инвестиционна цел/. Изготвени са и са реализирани успешно 20 търгови предложения за изкупуване на акции.

 

ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

 


Финансовото състояние на дружеството е добро, спазени са всички изисквания на Комисията за финансов надзор за капиталова адекватност и ликвидност. Дружеството няма задължения към държавата и обслужва редовно своите текущи задължения. Основната обслужваща банка е "УниКредит Булбанк” АД.

 

 

ТЕХНИЧЕСКО И ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ

 


Дружеството разполага с добра материално-техническа база и необходимото програмно осигуряване за сделки с финансови инструменти, лицензирано от Комисията за финансов надзор.

 

ЧЛЕНСТВА

 "Авал Ин" АД е член на "Българска фондова борса - София" АД, "Централен депозитар" АД и Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници.