Адрес: гр. София 1303, бул. Тодор Александров 73, ет. 1
тел.: (+359 2) 980 48 25, 987 33 60, факс: (+359 2) 986 09 11
Email: aval.in@ibn.bg
English
Услуги
Брокерски услуги
Инвестиционен посредник Авал Ин АД предоставя на своите клиенти следните брокерски услуги:
 
Посредничество при сключване на сделки с:
 
 • Акции /на публични и непублични дружества и инвестиционни фондове/
 • Облигации /общински и корпоративни/
 • ДЦК
 • Компенсаторни записи
 • Поименни компенсационни бонове
 • Жилищно - компенсаторни записи
 • Права /свързани с увеличение на капитала на публични дружества/
Посредничество при сключване на сделки в чужбина с:
 • Акции
 • Облигации
 • Договори за разлика
 • Фючърси
 • Опции 
Доверително управление на портфейли и/или пари на клиенти, както и държане на финансови инструменти и на пари на клиенти в депозитарна институция /попечителска дейност/.