Адрес: гр. София 1303, бул. Тодор Александров 73, ет. 1
тел.: (+359 2) 980 48 25, 987 33 60, факс: (+359 2) 986 09 11
Email: aval.in@ibn.bg
English
Услуги
Инвестиционно банкиране
Инвестиционен посредник Авал Ин АД извършва следните услуги:
 
Консултиране с цел осъществяването на първично публично предлагане на ценни книжа, в това число:
 • Консултации относно емисията ценни книжа.
 • Изготвяне на проспект /като един или отделни документи/ за публично предлагане на ценни книжа. 
 • Регистриране на емисията на Фондовата борса и в Централен депозитар.
 • Пласиране на емисията.
 • Регистриране на емисията за вторична търговия.
 
Посредничество при операции по увеличение на капитала /с изготвяне на проспект за публично предлагане/

Администриране на емисии ценни книжа, включително:
 
 • Действия, свързани с упражняване на правата по ценните книжа /в т.ч. разпределяне на дивиденти, лихви , главници, права, безплатни ценни книжа./
 • Осъществяване и контролиране на плащания във връзка с ценните книжа.
 • Разпространяване на отчети и информация за общи събрания.
 • Консултиране относно реда и формата за подаване на периодични и годишни финансови отчети, в съответствие с изискването за разкриването на информация.
 • Извършване на всякакви уведомления и публикации, както и внасянето от името на емитента на съответните такси в съответствие с действащите нормативни актове.
 
Търгово предложение за закупуване и замяна на акции, в това число:
 
 • Изготвяне на търгово предложение /включително обосновка към предлаганата цена или предлаганата разменна стойност по установените оценъчни методи. Изготвяне на оценки на цели предприятия по ликвидационна стойност/.
 • Регистриране в Комисия за финансов надзор на търговото предложение.
 • Регистриране на търговото предложение на борсата.
 • Осъществявена на търговото предложение.
 • Анализ на резултатите от търговото предложение.
 
Регистриране на емисии ценни книжа за търговия на Българска Фондова Борса - София, включително:
 • Изготвяне на проспект за първично или вторично публично предлагане.
 • Регистриране на ценните книжа в Централен Депозитар АД /ISIN код/.
 • Вписване в регистъра на публичните дружества на Комисията за финансов надзор.
 • Регистриране на емисията ценни книжа за търговия на регулиран пазар.
Отписване на емисии ценни книжа от публичния регистър.
 • Извършване на всички правни и фактически действия по отписване на публични дружества от публичния регистър на Комисията за финансов надзор.