Адрес: гр. София 1303, бул. Тодор Александров 73, ет. 1
тел.: (+359 2) 980 48 25, 987 33 60, факс: (+359 2) 986 09 11
Email: aval.in@ibn.bg
English
Услуги
Регистрационно агентство
Инвестиционен посредник Авал Ин АД има сключен договор с Централен Депозитар за извършване на дейност като Регистрационен агент, което включва следните услуги за клиенти:

Прехвърляне на ценни книжа между клиенти на посредника.
Необходими документи:
Промяна на лични данни в регистъра на Централен Депозитар.
Необходими документи:
Издаване на Дубликат на Депозитарна разписка.
Необходими документи:
Наследяване на ценни книжа /без завещание/.
Необходими документи:
Наследяване по завещание /завет.
Необходими документи:

Всички документи, освен документа за самоличност, се предоставят в оригинал или нотариално заверен препис.

Дарение на ценни книжа.
Необходими документи:
Справка за портфейл.
Необходими документи:

Забележка:

Всички горепосочени действия, с изключение на издаване на дубликат на Депозитарна разписка, могат да бъдат извършени и чрез пълномощник с писмено нотариално заверено пълномощно, в което изрично са описани действията, които пълномощникът може да извърши от името на упълномощителя.