Адрес: гр. София 1303, бул. Тодор Александров 73, ет. 1
тел.: (+359 2) 980 48 25, 987 33 60, факс: (+359 2) 986 09 11
Email: aval.in@ibn.bg
English
Услуги
Инвестиционни консултации


Авал Ин АД изготвя и предоставя на клиентите си инвестиционни консултации:

За юридически лица

- Финансиране на дейността им;

- Капиталовата им структура, промишлена стратегия и въпроси, свързани с тях;

- Преобразуване на дружества чрез:

* вливане, сливане, разделяне, отделяне и поглъщане;
* промяна на правната им форма;
* прехвърляне на имущество върху едноличния собственик.

- Спазване на нормативната уредба - ИП Авал Ин АД разработи и предлага нова консултантска услуга -  "Публично дружество - спазване на правилата /Compliance/".

  Услугата е предназначена за публични дружества и емитенти на ценни книжа и дава възможност за пълен мониторинг по спазване на нормативните изисквания – конкретни правила, процедури и действия, произтичащи от законодателството в областта на капиталовия пазар и относимо към поведението в публичното пространство на една компания–емитент на ценни книжа.

 Чрез тази комплексна услуга ние Ви предоставяме възможност:

1) Да спазвате законовоустановените срокове, правила и процедури във взаимоотношенията Ви с Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса – София” АД (БФБ), „Централен депозитар” АД (ЦД), Държавна агенция „Национална сигурност” (звеното Агенция за финансово разузнаване) и т.н.;

2) Да възлагате и да получавате конкретни разработки, материали и документи, свързани с инвестиционно консултиране и финансиране на бизнеса Ви;

3) Да получавате навреме професионални съвети и консултации;

4) Да знаете точно кога и какви точно конкретни действия сте длъжни да извършвате като емитент на ценни книжа;

5) Да пестите време и да сте винаги „в час” с непрекъснато изменящата се нормативна уредба в областта на капиталовия пазар.

Консултантската услуга дава възможност за гъвкавост, като се разработва съобразно конкретните нужди на всеки потребител.

- Учредяване и лицензиране на акционерни дружества със специална инвестиционна цел /АДСИЦ/, управляващи дружества /УД/ и договорни фондове /ДФ/


За физически и юридически лица

- Изготвяне на финансови анализи на компании, търгувани в страната и чужбина.
- Предоставяне на съвети чрез устни изявления, документи или по друг начин относно стойността на финансовите инструменти или преценка за инвестиране, в т.ч. преценка относно вида, позициите и цената на финансовите инструментижа, които ще представляват обект на инвестиране.