Адрес: гр. София 1303, бул. Тодор Александров 73, ет. 1
тел.: (+359 2) 980 48 25, 987 33 60, факс: (+359 2) 986 09 11
Email: aval.in@ibn.bg
English
Правна Рамка
Закони

Закон за публично предлагане на ценни книжа

Закон за Комисията за финансов надзор

Закон за пазарите на финансови инструменти

Закон за дружествата със специална инвестиционна цел

Закон за приватизация и следприватизационен контрол

Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти