Адрес: гр. София 1303, бул. Тодор Александров 73, ет. 1
тел.: (+359 2) 980 48 25, 987 33 60, факс: (+359 2) 986 09 11
Email: aval.in@ibn.bg
English
Правна Рамка
Наредби

НАРЕДБА № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни

НАРЕДБА № 13 за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции

НАРЕДБА № 15 за воденето и съхраняването на регистрите от КФН и за подлежащите на вписване обстоятелства

НАРЕДБА № 22 за условията и реда за вписване и отписване на публични дружества, други емитенти на ценни

НАРЕДБА № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници

НАРЕДБА за разкриване на дялово участие в публично и инвестиционно дружество

НАРЕДБА за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане