Адрес: гр. София 1303, бул. Тодор Александров 73, ет. 1
тел.: (+359 2) 980 48 25, 987 33 60, факс: (+359 2) 986 09 11
Email: aval.in@ibn.bg
English
Правна Рамка
Правилници

Правилник за дейността на БФБ-СОФИЯ АД с Приложения от № 1 до № 13

Правилник за дейността на ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД с Приложения от № 1 до № 30

Правилник на Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа

Правилник за устройството и дейността на Гаранционния фонд