Адрес: гр. София 1303, бул. Тодор Александров 73, ет. 1
тел.: (+359 2) 980 48 25, 987 33 60, факс: (+359 2) 986 09 11
Email: aval.in@ibn.bg
English
Правна Рамка
Речник

 1. "Инвеститор" е:

а) лице, което за своя сметка подлага на риск парични средства или други имуществени права посредством придобиване, държане и прехвърляне на ценни книжа, без да притежава необходимата квалификация или опит за това (непрофесионален инвеститор);

б) банка, която не действа като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, договорен фонд, застрахователно дружество, пенсионен фонд или друго дружество, чийто предмет на дейност изисква придобиване, държане и прехвърляне на ценни книжа (институционален инвеститор).

 

2. "Финансови инструменти" са:

а) ценни книжа, които могат да бъдат търгувани на капиталовия пазар, с изключение на платежните инструменти, като:

аа) акции в дружества и други ценни книжа, еквивалентни на акции в капиталови дружества, персонални дружества и други юридически лица, както и депозитарни разписки за акции;

бб) облигации и други дългови ценни книжа, включително депозитарни разписки за такива ценни книжа;

вв) други ценни книжа, които дават право за придобиване или продажба на такива ценни книжа или които водят до парично плащане, определено посредством ценни книжа, валутни курсове, лихвени проценти или доходност, стоки или други индекси или показатели;

б) дялове на колективни инвестиционни схеми;

в) инструменти на паричния пазар;

г) финансови фючърси;

д) форуърдни лихвени споразумения;

е) суапови договори върху лихвени проценти, валута или ценни книжа;

ж) опции за придобиване или прехвърляне на финансови инструменти по букви "а" - "е", включително опции върху лихвени проценти и валута;

з) деривати върху стоки;

и) други инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар или за които е поискано допускане до търговия на такъв пазар.

 

3. "Права" са ценни книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличаване на капитала на публично дружество.

 

4. "Варант" е ценна книга, която изразява правото за записване на определен брой ценни книжа по предварително определена или определяема емисионна стойност до изтичането на определен срок.

 

5. "Български депозитарни разписки" са емитирани в страната ценни книжа, предоставящи права, производни от правата по други (базови) ценни книжа, като правата по базовите ценни книжа се упражняват в полза на притежателите на производните ценни книжа.

 

6. "Емитент" е лицето, задължено по ценните книжа:

а) които издава или е издало чрез първично публично предлагане, включително при учредяване на дружеството;

б) които са приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

В случаите на депозитарни разписки за ценни книжа емитент е лицето, което е издало базовите ценни книжа.

 

7. "Лице, което изпълнява ръководни функции в емитент" е лице, което:

а) е член на управителен или контролен орган на емитента;

б) не е член на органа по буква "а" и което има регулярен достъп до вътрешна информация, отнасяща се пряко или непряко до емитента, и има право да взема решения по управлението на емитента, които засягат неговото бъдещо развитие и перспективи, или упражнява решаващо влияние върху вземането на такива решения.

 

8. "Лице, тясно свързано с лице, което изпълнява ръководни функции в емитент" е:

а) съпругът на лицето, което изпълнява ръководни функции в емитент, и децата, на които то дължи издръжка;

б) други роднини на лицето, което изпълнява ръководни функции, които са били в неговото домакинство най-малко една година преди датата на съответната сделка;

в) юридическо лице, в което лице по букви "а" или "б" или по т. 5 изпълнява ръководни функции, или което се контролира от това лице, или е учредено в негова полза, или има общи икономически интереси с него.

 

9. "Свързани лица" са:

а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;

в) лицата, които съвместно контролират трето лице;

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително.

 

10. "Контрол" е налице, когато едно лице:

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или

б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице.

 

11. "Акционер" в публично дружество (по смисъла на глава осма и глава единадесета, раздел I от ЗППЦК), е лице, което пряко или непряко притежава:

а) акции на емитента от свое име и за своя сметка;

б) акции на емитента от свое име, но за сметка на друго лице;

в) депозитарни разписки, в който случай притежателите на депозитарните разписки се смятат за акционери на базовите акции, за които депозитарните разписки са издадени.

 

12. "Записване" е безусловно и неотменяемо волеизявление за придобиване на ценни книжа в процес на издаване и за заплащане на емисионната им стойност.

 

13. "Клиринг" е взаимно прихващане на насрещните вземания на страните по сделките с ценни книжа.

 

14. "Сетълмент" е изпълнението на задълженията по сделка с ценни книжа за тяхното регистриране по сметка за ценни книжа на приобретателя в Централния депозитар и за тяхното заплащане.

 

15. "Администриране на ценни книжа" е извършване по договор с публично дружество или емитент на дългови ценни книжа за тяхна сметка на действия, свързани с упражняване на правата по ценни книжа, като разпределяне на дивиденти, лихви, главници, права, безплатни ценни книжа, осъществяване или контролиране на плащания във връзка с ценните книжа, разпространяване на отчети и информация за общи събрания и други действия, свързани с гореизброените.

 

16. "Балансова стойност на една акция" е частното на стойността на собствения капитал по счетоводния баланс и броя на издадените акции.

 

17. "Нетна стойност на активите" е сумата от пазарната стойност, а когато такава не е налице - оценената съобразно одобрени от заместник-председателя принципи и методи стойност или балансовата стойност на ценните книжа в портфейла на инвестиционно дружество, вземанията за лихви и дивиденти от тези ценни книжа, паричните средства по банкови сметки и на каса и други активи, намалена с оценената съобразно одобрени от заместник-председателя принципи и методи стойност или балансовата стойност на задълженията за управление по получени заеми и други.

 

18. "Пазарна цена" е паричната сума, за която един актив може да бъде продаден към момента на оценката в пряка сделка между информирани, независими и желаещи да осъществят сделката купувач и продавач.

 

19. "Колективна инвестиционна схема" е предприятие, организирано като инвестиционно дружество, фонд от договорен тип или дялов тръст, което инвестира в ценни книжа и инструменти на паричния пазар по смисъла на чл. 164б ЗППЦК, както и в други ликвидни финансови активи по чл. 195 ЗППЦК парични средства, набрани чрез предлагане на дялове, и което действа на принципа на разпределение на риска и по искане на акционерите, съответно на притежателите на дялове, изкупува обратно своите акции или дялове по цена, основаваща се на нетната стойност на активите му.

 

20. "Дялове на колективни инвестиционни схеми" са финансови инструменти, издадени от колективна инвестиционна схема, които изразяват правата на техните притежатели върху активите на колективната инвестиционна схема.

 

21. "Инструменти на паричния пазар" са инструменти, които обичайно се търгуват на паричния пазар като краткосрочни държавни ценни книжа (съкровищни бонове), депозитни сертификати и търговски ценни книжа, с изключение на платежните инструменти.

 

22. "Депозитарни разписки" са ценни книжа, които се издават въз основа на ценни книжа на емитент, регистриран в друга държава, и дават право на техните притежатели да упражняват правата, свързани с базовите ценни книжа.

 

23. "Депозитарни разписки за акции" са ценни книжа, изразяващи правото на техния притежател да получава доход от емитента в размер, зависещ от размера на дохода на емитента от акциите на друг емитент, и правото да се заменят разписките за акции.

 

24. "Регулирана информация" е информацията, която емитентът или лицето, което е поискало без съгласие на емитента допускане на ценните книжа до търговия на регулиран пазар, се изисква да разкриват по реда на глава шеста "а", раздел II, глава единадесета, раздел I от ЗППЦК и по чл. 12 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и актовете по прилагането им.